top of page
Hur ser man inom bahá’í på andra religioner?

Verkligheten har inte kommit till av en slump. I den oändligt komplicerade, men också oändligt underbara, värld vi lever i är alla delar beroende av varandra och samverkar på ett sätt som långt, långt övestiger vårt förstånd. Det finns en skapande tanke bakom allt, det finns en Skapare, som olika religioner har olika namn för, och som vi i vårt land kallar Gud.

Enligt Bahá'u'lláhs lära finns det bara en Gud och Han är gemensam för alla religioner. Men uppfattningen om Gud skiljer sig en del mellan olika religioner, och olika riktningar inom en och samma religion. 
    Bahá'u'lláh lär att Gud, som skapelsens källa, står högt ovan vad någon människa kan föreställa sig eller får erfarenhet om. Den kunskap som människor har om Gud kommer alltid direkt eller indirekt från de Heliga Lärare, eller Gudsmanifestationer, som Han låtit framträda under historiens lopp. Det är genom Moses, Kristus, Mohammed, Budda, Báb och Bahá'u'llah (bahá'í-religionens Gudsprofeter eller Gudsmanifestationer) som mänskligheten fått kunskap om Gud. Således har inte de olika religionerna olika "gudar" (i så fall är de mänskliga uppfinningar, dvs avgudar), men väl olika förståelse av och kunskap om Guds egenskaper. 
    Om vi liknar Gud vid solen kan Gudsmanifestationerna liknas vid perfekta speglar som reflekterar solens ljus (den helige ande). När vi personligen eller genom skrifter möter Gudsmanifesta-tionen (i vår tid Bahá'u'lláh) ser vi Gud fullkomligt återspeglad i denna Heliga lärares väsen. Men det är inte Gud som nedstiger, eller inkarneras, till människorna. Gud är oföränderlig, och till sitt innersta väsen oåtkomlig. Det är bara genom den förmedlande länk som Gudsmanifestationen utgör som vi kan närma oss Gud.

Vad skiljer bahá’í från tidigare religioner?

Vi tror att alla de stora religionerna ursprungligen kommer från en och samma Gud, och därför erkänner vi dem som i grunden sanna. Men en hel del vidskepelse och fördomar har utvecklats i de gamla religionerna under årtusendenas lopp, och sådant tror vi förstås inte på. De gamla religionerna innehåller också en del religiösa lagar som inte fungerar i ett modernt samhälle. Vi följer därför Bahá'u'lláhs lära som vi tror är den  senaste uppenbarelsen från Gud - en lära som utformats speciellt för att passa det moderna, allt mer globala samhället. 

Hur har religionerna utvecklats?

Enligt bahá'í‑läran har alla de stora religionerna varit stadier i en progressiv uppenbarelse av en universell tro, vars syfte är att "föra vidare en ständigt framåtskridande civilisation". Bahá'íerna menar att hinduism, judendom, zoroastrianism (som framträdde i det antika Persien), buddism, kristendom och islam är successiva uppenbarelser av det gudomliga och har varit de huvudsakliga drivfjädrarna i  mänsklighetens sociala utveckling, emedan de rört vid den andliga motivationen hos människan. Bahá'í erkänner därför det gudomliga ursprunget hos världens stora religioner och respekterar deras grundare som likvärdiga. Bahá'u'lláh är den senaste i denna serie av gudomliga Manifestationer. Detta utflöde av gudomlig uppenbarelse kommer att fortsätta ‑ i framtiden (dock tidigaste ett årtusende efter Bahá'u'lláh) kommer ytterligare Gudsmanifestationer att framträda. 

bottom of page