top of page
En social religion?

Samhällsförhållandena är idag radikalt annorlunda än de som rådde på Jesu eller profeten Mohammeds tid. Vi lever nu i en global värld där alla folk är beroende av varandra. Bahá’u’lláh säger:

     "Jorden är ett enda land, och mänskligheten dess medborgare."

Därför behöver religionen också förnyas, den behöver en social dimension. Den individuella själens frälsning är inte tillräcklig — hela världen behöver förandligas. I sitt brev till påven Pius IX citerar Bahá’u’lláh Bibeln:

        "Sannerligen, sade Han (Jesus): 'Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.' På denna dag säger Vi emellertid: 'Följ Mig så att Vi kan låta Er bli mänsklighetens vederkvickare.'”

En global civilisation?

Alla de stora världsreligionerna har givit upphov till civilisationer. Syftet med bahá’í-religionen är att skapa en global civilisation som har en andlig dimension. Bahá’u’lláh säger:

        ”Alla människor har skapats för att föra vidare en ständigt framåtskridande civilisation.”  

Globalisering med andlig dimension?

Den globailsering vi nu ser är nästan helt och hållet materialistisk. Det innebär bl a enorma skillnader mellan fattiga och rika, våldförande på naturen och en akut fara för hela jordens klimat. Men för att ge globaliseringen en andlig dimension behövs förandligade människor som samverkar med varandra. När det sker i tillräckligt stor skala blir själva samhället förandligat. Det är det som bahá’í-religionen ska inspirera till.

Att förandliga samhället - hur ska det gå till??
Hur ska det gå till i praktiken??

Sedan 15-20 år tillbaka pågår över hela värden ett systematiskt arbete för att ingjuta de nya värderingarna av medkänsla, rättvisa, fred, etc  i  samhället.  Att  få  vuxna  människor  att  ändra  sitt livsmönster på det sättet är mycket svårt och kan nog inte lyckas  annat  än  när  det  gäller  enskilda  individer,  men knappast i kollektiv skala. För att åstadkomma en sådan genomgripande  kulturförändring  måste  man  börja  med barnen och de yngre ungdomarna innan de gått igenom puberteten.

Sedan 15-20 år tillbaka pågår över hela värden ett systematiskt arbete för att ingjuta de nya värderingarna av medkänsla, rättvisa, fred, etc  i  samhället.  Att  få  vuxna  människor  att  ändra  sitt livsmönster på det sättet är mycket svårt och kan nog inte lyckas  annat  än  när  det  gäller  enskilda  individer,  men knappast i kollektiv skala. För att åstadkomma en sådan genomgripande  kulturförändring  måste  man  börja  med barnen och de yngre ungdomarna innan de gått igenom puberteten.

Bahá’í-samfundet har utvecklat ett särskilt program för åldersgruppen 11-14 år (juniorer) där de i grupp får arbeta med ett karaktärsdanande material som syftar till att hjälpa dem att utveckla andliga självbestäm-mande ("spiritual empowerment") och tillämpa vad de lärt sig genom gruppaktiviteter i tjänande anda - att göra något bra för sitt närsamhälle eller grannskap.

Bahá’í-samfundet har utvecklat ett särskilt program för åldersgruppen 11-14 år (juniorer) där de i grupp får arbeta med ett karaktärsdanande material som syftar till att hjälpa dem att utveckla andliga självbestäm-mande ("spiritual empowerment") och tillämpa vad de lärt sig genom gruppaktiviteter i tjänande anda - att göra något bra för sitt närsamhälle eller grannskap.

Men behöver man inte börja redan med barnen?

Jo,  ett förberedande karaktärsdanande program har också utvecklats för barn i åldern  5-11  år.  Ungdomar  som  genomgått  både  barnklasserna och  juniorgrupperna  har  fått  en  helt  annan förmåga än tidigare att säga nej till våld och droger och andra destruktiva företeelser för att istället inrikta sig på att tjäna sina medmänniskor och utveckla sitt samhälle.

Hur får man fram eldsjälar som behövs för att driva dessa program?

Ja,  denna fråga har också lösts  inom  ramen  för programmet  genom en serie  studiecirklar  som ökar ens entusiasm och vilja att tjäna. I den första cirkeln reflekterar man tillsammans över självens liv. I den tredje lär man sig att leda barnklasser och i den femte juniorgrupper. I den sjunde, som är den sista, lär man sig att själv vara studiecirkelledare. På så vis utgör studiecriklarna en självgenererande process som successivt skapar fler och fler mänskliga resurser.  

Måste man vara bahá’í för att delta i en studiecirkel?

Nej, såväl studiecirklarna, juniorgrupperna som  barnklasserna  välkomnar alla  intresserade  -  man behöver inte vara registrerad medlem i bahá'í-samfundet för att delta, eller ha någon religiös bakgrund över huvud taget.  Bahá'í-samfundet välkomnar alla av god  vilja  både  att  delta i och även  att  handleda barnklasser, juniorgrupper och studiecirklar. 

bottom of page