top of page
Finns det präster inom bahá’í?

Nej, bahá’í-tron har inget prästerskap.  Liksom Jesus fördömde de skriftlärda (de religiösa ledarna på Hans tid) anklagar Bahá’u’lláh präster, imamer och andra religiösa ledare för maktbegär, för att i många fall ha blivit ett hinder för människorna att komma i kontakt med Gud. Därför finns inga präser eller andra religiösa ledare inom bahá’í. Det finns inga enskilda makthavare inom bahá’í — alla viktiga beslut fattas kollektivt inom demokratiskt valda råd.

Hur är bahá’í-samfundet organiserat?

Bahá’íerna organiserar sin verksamhet genom samråd och beslutsfattande i grupper, enligt principer som utformats redan av Bahá'u'lláh. På varje ort väljer de vuxna bahá'íerna i det lokala samfundet varje år i hemliga val ett Lokalt Andligt Råd. För närvarande finns nära 16.000 lokala bahá'í﷓råd över hela världen. På liknande sätt väljs varje år på nationella konvent Nationella Andliga Råd av delegater som i sin tur valts av de vuxna bahá'íerna på lokal nivå. Vart femte år samlas medlemmarna av de Nationella Andliga Råden till ett internationellt konvent för att välja Universella Rättvisans Hus, det högsta styrande organet inom bahá'í﷓samfundet. Alla val inom bahá'í sker genom hemlig röstning. För att undvika oenighet och splittring får inte förhandsnominering av kandidater eller valpropaganda förekomma.  

Hur finansieras bahá’í-samfundet?

Bahá'í samfundets verksamhet på alla nivåer finansieras uteslutande med hjälp av anonyma bidrag från bahá'íerna själva. Endast de som är satta att ansvara för förvaltningen av bahá'í fonderna   lokalt, nationellt och internationellt   känner till hur mycket olika personer bidragit till den fond man är ansvarig för, och de har tystnadsplikt. Man kan således inte "göra
sig ett namn" inom bahá'í samfundet genom att ge särskilt stora bidrag till fonderna.
        Det är både en plikt och en ära att bidra till verksamheten, varför man strikt avstår från att ta emot ekonomiskt stöd från stat, näringsliv eller privatpersoner utanför samfundet. När det gäller verksamheter som är öppna för alla (oavsett om man är bahá'í eller ej) som socio ekonomiska projekt, skolor, o dyl, finns dock inga hinder att ta emot bidrag utifrån.

Hur vitt spridd är bahá’í-samfundet?

Bahá'í är den religion som, näst efter kristendomen, är spridd till störst antal länder i världen (enligt Encyclopedia Britannica). Totalt finns onkring  5 millioner registrerade bahá’íer. Bahá’í-litteratur finns översatt till över 800 olika språk.

        I Sverige finns lite mer än 1100 bahá’íer. Den första bahá’í som kom till Sverige för att introducera tron var Louise Eriksson år 1908. Men det var först efter andra världskriget som bahá’í utvecklades i mer organiserade former i Sverige. Det Nationella andliga rådet valdes för första gången 1962. Idag finns 23 Lokala andliga råd, från Malmö till Umeå, från Göteborg till Gotland.

bottom of page