top of page

Om Bahá’u’lláhs brev till påven Pius IX


I Bahá’u’lláhs brev till påven Pius IX (omkring 1870) framgår tydligt Bahá’u’lláhs anspråk på att var Kristi återkomst, medan Hans förelöpare, Báb, kan ses som "återkomsten" av Johannes döparen. Så här säger Bahá’u’lláh (min ogranskade översättning)

O ni som följer Sonen! Vi har ännu en gång sänt Johannes till er, och Han har sannerligen ropat ut i Bayáns (Bábs heliga bok) ödemarker: O världens folk! Rena era ögon! Den Dag på vilken ni kan skåda den Utlovade och nå fram till Honom är nära! O ni som följer Evangeliet! Bered vägen! Dagen för ankomsten av den Härlige Herren är för handen! Gör er redo att träda in i Konungariket. Sålunda har det förordnats av Gud, Han som får morgonen att gry.

Att "den Utlovade" syftar på Jesus återkomst framgår än tydligare i nästa stycke (min ogranskade översättning):

O ni som följer Sonen! Vi sände er han vars namn var Johannes för att döpa er med vatten, så att era kroppar måtte bli renade inför Messias framträdande. Han renade er i sin tur med kärlekens eld och andens vatten i förväntan på dessa Dagar på vilka den All-barmhärtige har bestämt sig för att rena er med livets vatten med Hans kärleksfulla försyns händer. Detta är den Oförliknelige som förutspåtts av Jesaja, och Tröstaren angående Vilken Anden (Jesus, min anm.) slöt förbund med er.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page